• Hesabım
Giriş Yap
Kiralama Koşulları
Kiralama Koşulları

Bu sözleşmede belirtilen aracı kira ile veren KOCAER TUR. İNŞ. VE TEKS. ÜRN. PAZ.  LTD.ŞTİ. “Kiralayan”, kira karşılığında kullanmak üzere olan …………………………… “kiracı” olarak anılacaktır.

A. GENEL KOŞULLAR

1) Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya, önceden saptanan süre için vermiştir. Kiracı, sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde, aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini; en az 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir.

2) Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. a. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
a. Başka bir aracı veya romorü çekmekte veya itmekte, b. Yarış hız hız tayini, ralli, denemeler, motorlu sporlarda c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında, e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında, f. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada, g. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz ve kullanılamaz.

3) Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

4) Sözleşmede yazılı adres kiracının ikamet adresidir. Deşikliği yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılacak her türlü tebligat kiracıyı bağlar. İtiraz edemeyeceğini taahhüt eder. 

5) Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

6) Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderlerinde ödemekle yükümlüdür.

7) Araç kiracının uhdesinde iken, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü masraf, kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.

8) Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafrikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.

9) Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak sorumluluktan ve bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

10) Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.

12) Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terkin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. 

13) Kiracı ve kiralayanın, üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde, kiracı uhdesindeki her türlü belgeyi kiralayana teslim etmek zorundadır, aksi kendisi zararı tazminle yükümlüdür. 

14) Kiralayan; kiracının sözleşmeye uymaması halinde cezai yollara başvurabilir. Tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın, aracı derhal geri alabilir ve peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.

15) Kiralayan; bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.

16) Yakıt ücreti kiracıya aittir.

17) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

18) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Kaş Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.


B. BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde akımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

C. TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralaya aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın çekici ile kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gereken acil onarımlar, kiralayanın en yakın bürosuna bildirilip onayı alınarak yaptırılır. Masrafları kiralayanın adına aldığı fatura karşılığında kiracıya iade edilir.


D. ÖDEME: Kiracı: geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tasfiye edilir. Kiracı bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık 7 gün, aylık kira süresi 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır. 


E. SİGORTA 

a) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının maddi ve manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar. b) Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur. c) Ancak, kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet primini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.

a-1 Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir. b-2 Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.  c-3 Kiracı; kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir. d-4 Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.


F. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

 1. Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar 

 2. Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

 3. Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar 

 4. Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar 

 5. Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

 6. Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

 7. Kira süresi dışında meydana kaza ve hasarlar

 8. Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

 9. Aracın; yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar ve hasarlar,

 10. Yasal sayının üstünde yolcu, bagaj dışı ve fazla yük, patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

 11. Sigara ve benzeri yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

 12. Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler kiracı tarafından tamir ve tazmin edilir.

 13. Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

 14. Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.